Smart cities toepassingen

Inventarisatie van toepassingen

Het Ministerie van IenM heeft opdracht gegeven om de Nederlandse kennis en expertise op het gebied van geo-informatie, kennismodellering etc. en de toepassingsmogelijkheden rondom het smart cities concept te inventariseren (meer over de aanleiding). Met als doel deze te gebruiken voor ontwikkeling en toepassing van concept smart cities enerzijds en als exportproduct anderzijds. De uitkomst van deze verkenning is een overzicht van informatie- en kennislandschap in relatie tot smart city toepassingen; de daarbij toegepaste data en geo-informatie, modellen en kennis, de achterliggende technologie en de betrokken bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties worden in beeld gebracht. Het landschap wordt gepresenteerd in de vorm van een infographic zodat in één oogopslag de Nederlandse kennis en expertise over smart cities toepassingen in beeld komt.

Deze inventarisatie vormt een belangrijke bouwsteen voor het smart city traject richting de Innovatie-estafette op 12 november 2013, waarin IenM de betekenis van het smart cities concept breder gaat verkennen, o.a. middels het in beeld brengen van best practices en door het testen van het concept in een aantal gebieden middels ateliers. Deze inventarisatie kan aanleiding vormen om in aanloop naar de Innovatie Estafette te discussiëren over een mogelijke verdere uitwerking van een roadmap, waarin stappen worden gezet om de kennis, expertise en technologieën verder te brengen ten behoeve van de ontwikkeling van ‘smart cities’ in Nederland, en over de vraag hoe deze kennis als exportproduct van de Nederlandse economie in de etalage kan worden gezet.

Om het smart cities landschap in Nederland in beeld te krijgen, wordt informatie verzameld over producten van bestaande, geplande en toekomstige smart cities concepten en toepassingen. Daarvoor wordt van iedere smart cities toepassing via een webformulier een aantal informatie-elementen vastgelegd, die zicht geven op het smart cities landschap in Nederland.

Uitvoering: IenM, TNO en Geonovum

Opdrachtgever is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. TNO en Geonovum zijn uitvoerders van deze opdracht.

Contactpersonen:

Michel Grothe (Geonovum) - [email protected]
Jantien Stoter (Geonovum) - [email protected]
Marianne Linde (TNO) - [email protected]
Jeroen Borst (TNO) - [email protected]
Willemieke Hornis (Ministerie van IenM) - [email protected]

Registratie van toepassingen

Een nieuwe toepassing registreren